Airside Operations

- แบบคำร้อง ขอรายงานข้อมูล สนามบินสุโขทัย เอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) ประกาศแก้ไขเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Amendment) ประกาศเพิ่มเติมเอกสาร  แถลงข่าวการบิน (AIP Supplement) ประกาศเวียนการบิน (AIC) และประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) click HERE

แบบขอทดสอบเครื่องยนต์อากาศยาน สนามบินสุโขทัย click HERE

- ประกาศสนามบินสุโขทัย ฉบับที่ 3 / 2566 เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่อง สภาพทางอุตุนิยมวิทยาที่เป็นอันตราย และสภาวะทัศนวิสัยต่ำ สนามบินสุโขทัย click HERE

- ประกาศสนามบินที่ 5/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานยานพาหนะในเขตการบิน และความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะภายในเขตการบิน สนามบินสุโขทัย click HERE

ประกาศสนามบินสุโขทัย ฉบับที่ 8/2566 เรื่อง บทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมยานพาหนะในเขตการบิน สนามบินสุโขทัย click HERE